Vyjádření k nesmyslným oznámení zemědělců o postřicích

14.04.2018 04:00

 

Nyní se i k nám dostala oznámení, která nám sice říkají, že budou ošetřována pole či sady prostředky, které jsou nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely, ale nejsou zde uvedeny přesné datumy ani místa, kde se budou postřiky provádět. Tyto informace jsou nám samozřejmě k ničemu a zemědělec tím porušuje zákon o rostlinolékařské péči.

Podle zákona o rostlinolékařské péči :

Profesionální uživatel nesmí aplikovat přípravky označené jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud před aplikací nezjistí prostřednictvím evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona o zemědělství informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel aplikaci přípravku.

Dále :

Je-li přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely, použit ve směsi s jiným přípravkem, pomocným prostředkem, hnojivem nebo pomocnou látkou, uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití přípravku zvlášť nebezpečného pro včely stanovená prováděcím právním předpisem.

 Jsou-li ve směsi použity pouze přípravky nebo pomocné prostředky, které nejsou podle rozhodnutí o povolení označeny jako nebezpečné ani zvlášť nebezpečné pro včely, hnojiva nebo pomocné látky, uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití přípravku nebezpečného pro včely stanovená prováděcím právním předpisem.

Problém patrně nastal v tom, že se zrušila vyhláška o oznámení aplikace přípravku paragraf 10. Dále ale platí povinnosti vyplývající ze zákona o rostlinolékařské péči.